Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооцоолуур

Уг тооцоолуурыг агаарын тээвэр, төмөр зам, авто тээвэр, өөрөө явагч машин механизмын үйл ажиллагаанаас үүссэн хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолоход ашиглана.

Тооцоолуур
hero

Оролцогч талууд

Гүйцэтгэх үүрэг

- Анхдагч мэдээллийг цуглуулах хүснэгтийг бөглөнө. Хүснэгтийг УАӨСХАТ боловсруулж, сайжруулна.
- ХТН үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмж өгч болно.Гүйцэтгэх үүрэг

- ХТН ажиллагааг төлөвлөх, чиглүүлэх, удирдах
- Тайланг БОАЖЯ-нд хүлээлгэн өгөх
- Анхдагч мэдээллээр хангах байгууллагуудыг үүрэгжүүлэхГүйцэтгэх үүрэг

- Анхдагч мэдээллийг цуглуулах хүснэгт бэлтгэх
- Тооцооллын аргачлал боловсруулах
- Тооцоолол, тайлангийн чанарыг хянах
- Үр дүн, мэдээллийн архив үүсгэх
- ХХЯ-ын тооллого болон ХТН аргачлалыг сайжруулах
- Оролцогч талуудын чадамжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхГүйцэтгэх үүрэг

- Тайланг хүлээн авч, албажуулж, UNFCCC рүү хүргүүлэх
- Тайланг дараагийн ээлжинд хэрхэн сайжруулах талаар чиглэл өгөхГүйцэтгэх үүрэг

- Шаардлагатай үед ЗТХЯ томилж болно
- Тооллогын аргачлалыг сайжруулах
- Судалгаа хийх, өгөгдөл цуглуулах, тооллогыг хийж гүйцэтгэх- Чанар хянагчтай хамтарч ажиллах
- ЗТХЯ-д зориулан тайлан боловсруулах


Оролцогч байгууллагууд

Тооцоолуурын урьдчилсан дүн


Агаар тээвэр Төмөр зам Авто тээвэр Өөрөө явагч машин
Тооллогод хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо 2 2 8 3
Өмнөх жилийн эцсийн байдлаар нийт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо 55 174 1234707 16527
Тооллогын хамрах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Хүлэмжийн хийн ялгарал, Гг (мян.т) 0.0244 1.2278 0.0145 0.3799
shape 1